24-01-2022
 

Επισκέψεις κατά Χώρα
Eλλάδα flag 100.0%Eλλάδα (1)
1 επισκέψεις από 1 χώρες
Επισκέψεις τώρα
We have 32 guests online
Στατιστικά Στοιχεία

Επισκέψεις Σήμερα:1
Συνολικές Επισκέψεις:527019
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Print E-mail9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1986

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Άρθρο 1: ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

(α) Ιδρύεται σωματείο: Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων, το οποίο στη συνέχεια θα αναφέρεται ως ο ‘‘Σύνδεσμος’’.

(β) Σε κάθε επαρχία δύναται να λειτουργεί Παράρτημα με την ονομασία

‘‘ Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων – Παράρτημα …………’’

και θα ακολουθεί το όνομα της συγκεκριμένης επαρχίας.

(γ) Στους κόλπους του Συνδέσμου λειτουργεί ως Παράρτημα, Εθελοντικό Τμήμα Εκτάκτων Αναγκών υποκείμενο στους ίδιους κανονισμούς ως και τα άλλα Παραρτήματα. Σ’ αυτό δύνανται να στρατολογούνται άτομα πέραν της εφεδρείας των Καταδρομών, τα οποία ωστόσο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες του Παγκύπριου Συνεδρίου. Τη θέση της Γραμματείας θα καταλαμβάνει έφεδρος καταδρομέας μέλος του ΠΣΕΚ.

 

Άρθρο 2: ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Έδρα του Συνδέσμου θα είναι η Λευκωσία.

 

Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

(α) Η δημιουργία και ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των μελών και των μελών με τις Μοίρες Καταδρομών.

(β) Η ενίσχυση, ηθική και υλική των Μοιρών, των οικογενειών αναξιοπαθούντων και πεσόντων καταδρομέων.

(γ) Η επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκαλούνται στις παρουσιάσεις εφέδρων.

(δ) Ο Σύνδεσμος και γενικά οι δραστηριότητές του θα παραμένουν πάντοτε μακριά από οποιαδήποτε κομματική κίνηση ή δραστηριότητα.

(ε) Η συμβολή στη βελτίωση της πολιτιστικής ανάπτυξης του τόπου και στη γενικότερη ανέλιξη της κυπριακής κοινωνίας και η προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών.

(στ) Η καλλιέργεια και διατήρηση αγωνιστικού φρονήματος και δημιουργία συνθηκών που θα βοηθήσουν στην εκδίωξη των Τούρκων εισβολέων και εποίκων, στην απελευθέρωση και εθνική αποκατάσταση της Κύπρου.

(ζ) Η δημιουργία στενών σχέσεων και συνεργασίας με τον αντίστοιχο Σύνδεσμο ή Συνδέσμους στην Ελλάδα.

(η) Η δημιουργία και διατήρηση σχέσεων με τη Διοίκηση Καταδρομών Κύπρου και το ΓΕΕΦ.

(θ) Η συντήρηση της μνήμης πεσόντων και αγνοούμενων καταδρομέων.

(ι) Η προστασία και διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας.

(ια) Η ανάπτυξη των στρατιωτικών αθλημάτων και του ευρύτερου αθλητισμού εν γένει.

(ιβ) Η παροχή κοινωνικής χρησιμότητας.

 

Άρθρο 4: ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΒΟΛΗΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

(α) Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να είναι όλοι όσοι έχουν υπηρετήσει ως κληρωτοί ή μόνιμοι σ’ οποιανδήποτε Μοίρα Καταδρομών της Κύπρου ή σε Μοίρα Καταδρομών της Ελλάδος, αλλά έχουν μόνιμη κατοικία στην Κύπρο.

(β) Καταδρομείς που κατά τη διάρκεια της θητείας τους, είτε λόγω ατυχήματος ή λόγω τραυματισμού κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων αναγκάσθηκαν να απολυθούν ή μετατεθούν από τη Μοίρα όπου υπηρέτησαν, δύνανται να εγγραφούν ως μέλη του Συνδέσμου.

(γ) Τα μέλη διακρίνονται σε ενεργά και μη ενεργά. Ενεργά μέλη είναι αυτά που έχουν καταβάλει τουλάχιστον την τελευταία τους συνδρομή. Αντίθετα, μη ενεργά είναι τα μέλη που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

(δ) Επίτιμα μέλη ή αξιωματούχοι μπορούν να ανακηρυχθούν από συνέδριο άτομα που προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στις Καταδρομές ή στο Σύνδεσμο ή γενικά στον Ελληνισμό της Κύπρου.

(ε) Μέλος του Συνδέσμου δεν δικαιούται να είναι εγγεγραμμένο σ’ οποιονδήποτε άλλο σύνδεσμο καταδρομέων της Κύπρου.

(στ) Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το Σύνδεσμο οποτεδήποτε το θελήσουν, αφού υποβάλουν γραπτή δήλωσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

(ζ) Μέλος αποβάλλεται από το Σύνδεσμο, αν το μέλος αυτό:

1. Αναπτύσσει κομματική δραστηριότητα μέσα στις τάξεις του Συνδέσμου.

2. Συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν ταιριάζει με τους σκοπούς του Συνδέσμου όπως απαριθμούνται στο Καταστατικό.

3. Διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα που θα τείνει να προσβάλει το Σύνδεσμο ή τα μέλη του ή που αποτελεί αυτό καθαυτό ανεπίτρεπτη συμπεριφορά.

4. Συμμετέχει σ’ άλλο Σύνδεσμο Καταδρομέων (Κύπρου).

-          Εννοείται ότι οποιαδήποτε αποβολή για οποιονδήποτε από τους πιο πάνω λόγους αποφασίζεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

-          Εννοείται επίσης ότι οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου αποβληθεί, μπορεί να επιδιώξει την ακύρωση της απόφασης αυτής σε έκτακτο παγκύπριο συνέδριο, το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει, αν αυτό ζητηθεί γραπτώς από το επηρεαζόμενο μέλος.

-          Το δικαίωμα αυτό, για επιδίωξη ακύρωσης, μπορεί να το ασκήσει το μέλος μέσα σε δύο εβδομάδες από τη μέρα που του κοινοποιήθηκε γραπτώς η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(η) Μέλος που αποβλήθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (στ) του άρθρου αυτού έχει δικαίωμα, ύστερα από 2 χρόνια, να ζητήσει την επανεγγραφή του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(θ) Μέλος που καταδικάζεται ως λιποτάκτης, διαγράφεται οριστικά από το μητρώο του Συνδέσμου.

(ι) Τα μέλη του Συνδέσμου κατατάσσονται, σύμφωνα με τον τόπο διαμονής τους, στα αντίστοιχα Παραρτήματα, τα οποία θα πρέπει να τηρούν μητρώο μελών (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Αμμοχώστου και Κερύνειας).

 

Άρθρο 5: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

(α) Κάθε Παράρτημα έχει λειτουργική αυτοτέλεια, τηρουμένων των προνοιών του παρόντος Καταστατικού και των κατευθυντηρίων γραμμών και οδηγιών που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

(β) Επιτροπές Παραρτημάτων λειτουργούν με βάση Εσωτερικούς Κανονισμούς, τους οποίους καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίοι είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν με απόφαση του ιδίου του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 6: ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ

(α) Τα μέσα για επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου περιλαμβάνουν:

1. Τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, όπως διαλέξεων, συγκεντρώσεων, εκθέσεων και την έκδοση εντύπων.

2. Οποιαδήποτε άλλα παρεμφερή προς τα πιο πάνω μέσα, που θα αποφασίζει περιοδικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Τις εισφορές των Παραρτημάτων.

4. Τη σύναψη δανείων, από το Διοικητικό Συμβούλιο, από εγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

(β) Οι πόροι του Συνδέσμου προέρχονται από τις πιο κάτω πηγές:

1. Το δικαίωμα εγγραφής που ανέρχεται σε €10.

2. Την ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας θα καθορίζει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συνδρομές όλων των μελών κατατίθενται στο Γενικό Ταμείο.

3. Διάφορες δωρεές, εισφορές, εράνους, κληροδοτήματα, έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, όπως αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο (περί μέσων) του άρθρου αυτού και οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που αποκτά νόμιμα ο Σύνδεσμος.

-          Εννοείται ότι σε περιπτώσεις δωρεών, εισφορών, κ.τ.λ. το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αποδώσει ηθικές αμοιβές και / ή άλλες παρόμοιες διακρίσεις στους χορηγούς.

 

Άρθρο 7: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(α) Τα κεφάλαια του Συνδέσμου μπορούν να χρησιμοποιούνται:

1. Για την πληρωμή των εξόδων διαχείρισης του Συνδέσμου.

2. Για προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου με βάση προϋπολογισμό που θα καταρτίζεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Τα κεφάλαια του Συνδέσμου που θα χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που αναφέρεται στο μέρος (α) του άρθρου αυτού, μπορούν ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να επενδύονται σε καταθέσεις, σε αγορά γης ή κτηρίων. Για οποιαδήποτε χρησιμοποίηση κεφαλαίων του Συνδέσμου αξίας μεγαλύτερης των 17 χιλιάδων ευρώ απαιτείται προηγουμένως η έγκριση του Παγκύπριου Συνεδρίου.

 

Άρθρο 8: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Δύο ή περισσότερα μέλη του Συνδέσμου μπορούν με γραπτή αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσουν να εξετάσουν τα βιβλία και τους λογαριασμούς του Συνδέσμου σε ημερομηνία αμοιβαία αποδεκτή. Στο Παγκύπριο Συνέδριο παρουσιάζεται οικονομική έκθεση από εγκεκριμένο ελεγκτικό γραφείο.

 

Άρθρο 9: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο Σύνδεσμος αντιπροσωπεύεται εξώδικα και / ή ενώπιον Δικαστικών, Διοικητικών και άλλων Κυβερνητικών ή άλλων Αρχών, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί με απόφασή του να διορίσει γραπτώς ένα ή περισσότερα μέλη του, που θα αντιπροσωπεύσουν το Σύνδεσμο. Επιπλέον, σε ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες απαιτούνται ειδήμονες, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει για το σκοπό αυτό, οποιοδήποτε αρμόδιο από τα μέλη του και / ή από τα μέλη του Συνδέσμου και / ή οποιοδήποτε τρίτο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συνδέσμου.

 

Άρθρο 10: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(α) Τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός μιας εβδομάδας από τη διεξαγωγή του Παγκύπριου Συνεδρίου συνέρχονται και εκλέγουν τα μέλη για τις υπόλοιπες θέσεις (Αντιπροέδρου, Β’ Γενικού Γραμματέα, Β’ Γενικού Οργανωτικού, Β’ Γενικού Ταμία, Υπευθύνων για τους διάφορους τομείς δραστηριοτήτων π.χ. Εκδηλώσεων, Εκπαίδευσης κ.τ.λ.). Οι Αντιπρόσωποι θα πρέπει με κάθε τρόπο, για λόγους ύψιστων συμφερόντων του Συνδέσμου, να διασφαλίζουν την επιλογή στις ανώτατες θέσεις καταξιωμένων προσώπων της κυπριακής κοινωνίας, ανάλογων ακαδημαϊκών προσόντων και αδιαμφισβήτητης έμπρακτης προσφοράς στους αγώνες των Μονάδων Καταδρομών.

(β) Την ευθύνη για πρόσκληση σε καταρτισμό σώματος φέρει ο εκλεγείς Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Η θητεία του Διοικητικού συμβουλίου είναι διετής.

 

Άρθρο 11: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

(α) Η κάθε Επαρχιακή Επιτροπή εκλέγεται από τα μέλη του Συνδέσμου που διαμένουν στη συγκεκριμένη επαρχία. Η θητεία της είναι μονοετής. Κατ’ εξαίρεση, για ειδικούς λόγους, μπορεί να λειτουργεί (μέχρι την απελευθέρωση της Κύπρου) Παράρτημα Κερύνειας, στο οποίο δύνανται να εγγραφούν έφεδροι καταδρομείς από οποιαδήποτε επαρχία της ελεύθερης Κύπρου, με βάση την ένδειξη της προσφυγικής ταυτότητάς τους. Η έδρα του Παραρτήματος, κατά το χρονικό αυτό διάστημα, μέχρι την απελευθέρωση, θα καθοριστεί στην πρώτη Επαρχιακή Συνέλευση του Παραρτήματος αυτού. (Λευκωσία.)

(β) Η Επιτροπή απαρτίζεται από εννέα μέλη.

(γ) Τα μέλη της Επιτροπής, μέσα σε επτά μέρες από την εκλογή, συνέρχονται και εκλέγουν μεταξύ τους, τον Επαρχιακό Γραμματέα, το βοηθό Επαρχιακό Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα, το βοηθό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Ταμία και το βοηθό Ταμία.

 

Άρθρο 12: ΕΞΟΥΣΙΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΚΛΟΓΗ – ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου και διευθύνει τις εργασίες του. Γενικά, αντιπροσωπεύει το Σύνδεσμο για την επίτευξη των σκοπών του.

(β) Φροντίζει να ακολουθούνται οι πρόνοιες και διατάξεις του Καταστατικού.

(γ) Συνεδριάζει τακτικά, κάθε δυο τουλάχιστον μήνες, έκτακτα όταν προσκληθεί από το Γενικό Γραμματέα με υπόδειξη του Προέδρου ή όταν το ζητήσουν γραπτώς τέσσερα τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκθέτοντας το λόγο ή τους λόγους της αιτήσεώς τους αυτής.

(δ) Εκτός αν υπάρχει σαφής αντίθετη πρόνοια στο Καταστατικό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ένα δεύτερο των μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, την αποφασιστική ψήφο έχει ο Πρόεδρος ή αν απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος ή αν και αυτός απουσιάζει, ο εκάστοτε προεδρεύων.

(ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο κηρύσσει κενή τη θέση οποιουδήποτε μέλους του που έχει πεθάνει ή έχει παραιτηθεί ή έχει απουσιάσει χωρίς σοβαρή δικαιολογία από τρεις συνεχείς συνεδρίες ή έχει παύσει όπως αναφέρεται πιο κάτω στο άρθρο αυτό και διορίζεται ο αμέσως επόμενος κ.ο.κ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος επιλαχών, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει να υφίσταται με την κενή αυτή θέση έως τη λήξη της θητείας του. Εννοείται ότι, σε περίπτωση που ο αριθμός αυτών που έχουν διοριστεί με τον πιο πάνω τρόπο ξεπερνά το ένα τρίτο των εκλελεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε συγκαλείται Έκτακτο Συνέδριο, για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου θα είναι τόση, όση η χρονική περίοδος που υπολείπεται για συμπλήρωση της θητείας του προηγούμενου Συμβουλίου.

(στ) Εκτός αν διαφορετικά προνοείται στο Καταστατικό αυτό, ο Σύνδεσμος θα δεσμεύεται γενικά, με τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, όταν αυτοί υπογράφουν μαζί.

(ζ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς μισθό.

(η) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παύσει οποιοδήποτε από τα μέλη του, αν το μέλος αυτό:

1. Δεν τηρεί το Καταστατικό του Συνδέσμου.

2. Διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα που θα τείνει να προσβάλει το Σύνδεσμο, τα μέλη του ή να αποτελεί αυτό καθαυτό ανεπίτρεπτη συμπεριφορά.

Εννοείται ότι οποιαδήποτε παύση, για οποιονδήποτε από τους πιο πάνω λόγους, αποφασίζεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένου του υπό παύση μέλους.

Εννοείται επίσης ότι, αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παυθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, μπορεί να επιδιώξει την ακύρωση της απόφασης αυτής σε Έκτακτο Συνέδριο, που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει αν αυτό ζητηθεί γραπτώς από το ενδιαφερόμενο μέλος.

Το δικαίωμα αυτό για επιδίωξη ακύρωσης, μπορεί να ασκήσει το μέλος μέσα σε δυο εβδομάδες, από τη μέρα που του κοινοποιήθηκε γραπτώς η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 13: ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

(α) Το Συνέδριο συγκαλείται κάθε χρόνο, μέσα στο Μάρτιο, με γνωστοποίηση στον τύπο (τουλάχιστον σε τρεις εφημερίδες) και / ή με επιστολή στα μέλη τρεις εβδομάδες νωρίτερα.

(β) Τα θέματα του Συνεδρίου είναι τα εξής:

1. Απολογισμός Πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ενημέρωση για την ταμειακή κατάσταση του Συνδέσμου.

3. Παρουσίαση και έγκριση λογαριασμών του έτους που έληξε.

4. Έκθεση Εφόρων.

5. Τροποποίηση Καταστατικού.

6. Διάφορα.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αιρετών Εφόρων (κάθε δεύτερο χρόνο).

(γ) Για τη διεξαγωγή των εργασιών του Συνεδρίου εκλέγεται από τα παριστάμενα ενεργά μέλη:

-          Προεδρείο από 3 μέλη.

-          Εφορευτική Επιτροπή από 2 ή περισσότερα μέλη, για την εποπτεία των εκλογών.

(δ) Τα Έκτακτα Συνέδρια συγκαλούνται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή όταν το ζητήσουν γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο, το ένα δέκατο των ενεργών μελών του Συνδέσμου, για ορισμένο σκοπό, που καθορίζεται σαφώς στην αίτηση.

-          Επίσης, τα Έκτακτα Συνέδρια συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αν υποβληθεί σχετική αίτηση από οποιοδήποτε μέλος που αποβλήθηκε ή παύθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 12 του Καταστατικού αυτού.

-          Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το ένα τρίτο των Αντιπροσώπων.

(ε) Σε περίπτωση μη απαρτίας το Συνέδριο αναβάλλεται για μισή ώρα, οπόταν αποτελούν απαρτία οσαδήποτε από τα μέλη παρευρίσκονται.

(στ) Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και των αιρετών Εφόρων γίνεται με μυστική ψηφοφορία από τους παρόντες Αντιπροσώπους.

(ζ) Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς προς το Γενικό Γραμματέα 96 ώρες πριν από την έναρξη του Συνεδρίου.

(η) Ενστάσεις μπορεί να υποβληθούν μέχρι την 72η ώρα πριν την έναρξη του Συνεδρίου, οπότε τελεσίδικα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

(θ) Στα ‘‘Διάφορα’’ είναι δυνατόν να περιληφθεί οποιοδήποτε θέμα το οποίο εγγράφως έχει αποστείλει οποιοδήποτε μέλος προς το Γενικό Γραμματέα, έναν μήνα πριν από τη διεξαγωγή των εργασιών του Συνεδρίου. Κατ’ εξαίρεση, θέμα στα ‘‘Διάφορα’’ δύναται να εγγραφεί κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου και οπωσδήποτε πριν από τον Απολογισμό των Πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον χαρακτηρίζεται έκτακτο, επείγον ή απρόβλεπτο.

(ι) Τροποποίηση του Καταστατικού είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μόνο με πλειοψηφία 3/5 των παρόντων Αντιπροσώπων. Για τροποποίηση των σκοπών του Συνδέσμου απαιτείται η συναίνεση των 3/4 των μελών του.

 

Άρθρο 14: ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ανέρχονται σε 15, εκλέγονται από τους Αντιπροσώπους των Συνελεύσεων των Παραρτημάτων. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Ταμίας κι ο Γενικός Οργανωτικός εκλέγονται απευθείας από το σώμα των Αντιπροσώπων στο Παγκύπριο Συνέδριο.

(β) Υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε ενεργό μέλος.

(γ) Αιρετοί αξιωματούχοι κομμάτων δεν δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές των Παραρτημάτων.

(δ) Αιρετό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι μέλος Επιτροπής Παραρτήματος, μετά τον καταρτισμό του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, επιλέγει μεταξύ των δύο ιδιοτήτων του. Σε περίπτωση που δεν επιλέξει, εκπίπτει αυτοδίκαια της ιδιότητάς του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ε) Ο πλειοψηφήσας υποψήφιος κάθε Παραρτήματος εκλέγεται ανεξάρτητα από τις ψήφους που έλαβε και μετά εκλέγονται τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τις ψήφους που εξασφάλισαν.

 

Άρθρο 15: ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΩΝ

(α) Το σώμα των Εφόρων αποτελείται από τους διατελέσαντες Προέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο αιρετά μέλη. Η θητεία τους είναι διετής.

(β) Ευθύνη των Εφόρων είναι η παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής του Καταστατικού από τα άλλα αιρετά όργανα του Συνδέσμου.

Επίσης, σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη ερμηνείας του Καταστατικού, οι Έφοροι έχουν την ευθύνη ερμηνείας του. Σε κάθε Συνέδριο δε, υποβάλλουν σχετική έκθεση.

(γ) Η εκλογή των εφόρων γίνεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, αλλά ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

(δ) Υποψηφιότητες και ενστάσεις υποβάλλονται όπως και στην περίπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 16: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

(α) Οι Αντιπρόσωποι των Παραρτημάτων εκλέγονται στις Συνελεύσεις κατά τις οποίες εκλέγονται και οι Επιτροπές των Παραρτημάτων. Η αναλογία των Αντιπροσώπων είναι 1:40 των μελών εκάστου Παραρτήματος, με κατ’ ελάχιστο αριθμό τους εννέα Αντιπροσώπους κατά Παράρτημα. Ο Γραμματέας, ο Οργανωτικός Γραμματέας και ο Ταμίας, λόγω θέσης περιλαμβάνονται ex officio στους Αντιπροσώπους εκάστου Παραρτήματος.

(β) Η θητεία τους είναι διετής.

(γ) Οι Συνελεύσεις για εκλογή Επιτροπών και Αντιπροσώπων των Παραρτημάτων πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

(δ) Ο Γενικός Κατάλογος Αντιπροσώπων αναρτάται στα Κεντρικά Γραφεία από το Γενικό Γραμματέα έναν μήνα πριν το Παγκύπριο Συνέδριο.

 

Άρθρο 17: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

(α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις.

2. Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συνδέσμου.

3. Συγκαλεί σε συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο, με γραπτή πρόσκληση που ορίζει τη μέρα, την ώρα και τα θέματα της συνεδρίας.

4. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο όταν τέσσερα τουλάχιστον μέλη του το ζητήσουν γραπτώς, σύμφωνα με τα Άρθρα 4 και 12 του Καταστατικού.

5. Συγκαλεί τα Έκτακτα Συνέδρια.

6. Συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο που αφορά στο Σύνδεσμο, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά, όπως προνοείται στο Άρθρο 9 του Καταστατικού.

7. Προεδρεύει στο Παγκύπριο Συνέδριο, εκτός και αν ζητηθεί από τους Αντιπροσώπους να προεδρεύσει οποιοδήποτε άλλο μέλος.

8. Εκπροσωπεί μαζί με το Γενικό Γραμματέα το σύνδεσμο στις σχέσεις του με τρίτους, εκτός από τα αναφερόμενα στο Άρθρο 9.

9. Εξουσιοδοτεί το Γενικό Ταμία του Συνδέσμου για πληρωμές που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει αποδείξεων.

10. Λογοδοτεί στο Παγκύπριο Συνέδριο.

11. Έχει την αποφασιστική ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας, στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Ο Αντιπρόεδρος βοηθά γενικά τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του που αναφέρονται στο Καταστατικό αυτό και τον αναπληρώνει όταν αυτός απουσιάζει.

(γ) Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας του Συνδέσμου.

3. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τις επιστολές του Συνδέσμου και τηρεί αρχείο όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και επιστολών.

4. Τηρεί Μητρώο Μελών το οποίο ενημερώνει ανελλιπώς.

5. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των βιβλίων των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πιστοποιητικού Εγγραφής και γενικώς των Αρχείων του Συνδέσμου.

6. Εκπροσωπεί μαζί με τον Πρόεδρο το Σύνδεσμο, όπως προνοείται πιο πάνω στο άρθρο αυτό, εκτός από τα αναφερόμενα στο Άρθρο 9.

7. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη της σφραγίδας του Συνδέσμου, με την οποία σφραγίζει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και επιστολές.

8. Αποστέλλει, 15 μέρες πριν από το Συνέδριο, τις εισηγήσεις για καταστατικές αλλαγές σε όλους τους Αντιπροσώπους, αναφέροντας την ιδιότητα του εισηγητή, αν π.χ. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπή Παραρτήματος, μέλος κ.τ.λ.

(δ) Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας βοηθά το Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του, που αναφέρονται στο Καταστατικό αυτό και τον αναπληρώνει όταν αυτός απουσιάζει.

(ε) Ο Γενικός Οργανωτικός είναι υπεύθυνος για τα οργανωτικής φύσεως θέματα και προβλήματα του Συνδέσμου π.χ. οργάνωση και λειτουργία του Συνδέσμου κ.τ.λ.

(στ) Ο βοηθός Γενικός Οργανωτικός βοηθά και αναπληρώνει το Γενικό Οργανωτικό όταν απουσιάζει.

(ζ) Ο Γενικός Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία.

2. Εκτελεί όλες τις πληρωμές που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και για τις οποίες έχει την εξουσιοδότηση του Προέδρου και φυλάει όλες τις σχετικές αποδείξεις σε αρχείο.

3. Τηρεί το βιβλίο περιουσίας του Συνδέσμου.

4. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα του Συνδέσμου, όπως επίσης και για οποιουσδήποτε τίτλους ή άλλα έγγραφα.

5. Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανοίγει λογαριασμό στο όνομα του Συνδέσμου, σε τράπεζες και / ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και υπογράφει με τον Πρόεδρο και / ή τον Αντιπρόεδρο και / ή το Γενικό Γραμματέα, όπως θα καθορίζει από καιρό σε καιρό το Διοικητικό Συμβούλιο, τις επιταγές που εκδίδει για πληρωμές και / ή άλλες πράξεις που αφορούν το Σύνδεσμο, έναντι σχετικών αποδείξεων.

6. Έχει υποχρέωση να καταθέτει σε τράπεζες και / ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, οποιοδήποτε ποσό πάνω από €75, που βρίσκεται στην κατοχή του, σε διάστημα μιας βδομάδας.

7. Παρέχει πληροφορίες στο Διοικητικό Συμβούλιο για την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου, οποτεδήποτε του ζητηθεί ή κατά την παραίτησή του ή στο Παγκύπριο Συνέδριο ή οποτεδήποτε το Συνέδριο το ζητήσει. Δίνει ακριβή λογαριασμό για όλες τις εισπράξεις και πληρωμές που έχουν γίνει από αυτόν, για το υπόλοιπο των χρημάτων που είναι στην κατοχή του και για οποιανδήποτε άλλη περιουσία του Συνδέσμου που του είναι εμπιστευμένη από τη μέρα που ανέλαβε καθήκοντα.

(η) Ο βοηθός Γενικός Ταμίας βοηθά το Γενικό Ταμία στα καθήκοντά του, που αναφέρονται στο Καταστατικό αυτό και τον αναπληρώνει όταν αυτός απουσιάζει.

(θ) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου από τακτική συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, την προεδρία αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας ή ο βοηθός Γενικός Γραμματέας ή ο Γενικός Ταμίας ή ο βοηθός Γενικός Ταμίας, με προτεραιότητα τη σειρά που αναφέρθηκαν.

 

Άρθρο 18: ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να ετοιμάζει και τροποποιεί Εσωτερικούς Κανονισμούς, σε ότι αφορά τις διαφορετικές δραστηριότητες του Συνδέσμου, τη λειτουργία των Παραρτημάτων, τη λειτουργία οικήματος κ.τ.λ.

 

Άρθρο 19: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Η σφραγίδα του Συνδέσμου είναι στρογγυλή και περικλείει περιφερειακά γραμμένες τις λέξεις ‘‘ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ’’. Στο κέντρο του κύκλου απεικονίζεται το έμβλημα του Συνδέσμου που είναι το σπαθί με δυο φτερούγες και μια κορδέλα που θα αναγράφει ‘‘Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ’’. Επίσης θα αναφέρεται και το έτος ίδρυσης (1986).

Η σφραγίδα φυλάγεται από το Γενικό Γραμματέα και χρησιμοποιείται σε όλα τα επίσημα έγγραφα, αιτήσεις, αποδείξεις κ.τ.λ.

 

Άρθρο 20: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ειδικά το Άρθρο 3 (δ) (στ) και (ι) του Καταστατικού αυτού δεν τροποποιείται σε καμιά περίπτωση, ως και το παρόν Άρθρο.

 

Άρθρο 21: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο Σύνδεσμος διαλύεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 24 του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου αρ. 57 του 1972 και η εκκαθάρισή του γίνεται όπως προνοείται από το Άρθρο 25, του ιδίου Νόμου. Αφού εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις του Συνδέσμου, το υπόλοιπο της περιουσίας  του περιέρχεται στη Διοίκηση Καταδρομών Κύπρου και στα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Κύπρου.

 

 

 • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
 • ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
 • ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΗΣ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ  ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΩΝ
 • ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ: Σημείωμα Γενικής  Γραμματείας
 •  

   
   

  Onisilos


  ETEA


  Μέλος Ομοσπονδιών

  .....


  ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

  Κάντε κλίκ

  1ο Μέρος

  2ο Μέρος

  3ο Μέρος


  ΓΕΕΦ
   

  © 2018 Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων. All Rights Reserved.

  Operated by Enigma