ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Print

Τα μέλη της ομάδας πρέπει να φέρουν πάντοτε, σε εμφανή θέση στην στολή τους , την καρτέλα αναγνώρισης.

Πρέπει να σέβονται το περιβάλλον και την ξένη περιουσία.

Δεν επιτρέπεται η χρήση οχημάτων , εκτός και αν το απαιτεί το σενάριο του διαγωνισμού.

Απαγορεύεται αυστηρά η άσκηση βίας σε διαιτητές και άλλους διαγωνιζόμενους.

Ο ΠΣΕΚ σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες συνέπειες που τυχόν προκύψουν από την συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Ο ΠΣΕΚ δεν έχει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική και/ή ατυχήματα και/ή τραυματισμούς ή υλικά ήθελε προκληθεί σε αυτούς κατά την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

Η συμμετοχή αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντα.

Ο ΠΣΕΚ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχών ατυχήματα ή και τραυματισμούς που θα συμβούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού

Συμμετέχοντες που δεν θα ακολουθούν τους κανόνες του διαγωνισμού θα μηδενίζονται.

Σε περίπτωση αποχώρησης ενός μέλους από την ομάδα, η βαθμολογία θα είναι αναλογική .

Σε περίπτωση αποχώρησης δύο μελών τότε η ομάδα αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

Μετά την παραλαβή της αίτησης συμμετοχής η οργανωτική επιτροπή θα επικοινωνήσει μαζί σας. Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται κατά σειρά προτεραιότητος συμφώνως του χρόνου υποβολής τους.