ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 31 ΜΟΙΡΑΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ Print

Καταδρομείς.  Κατόπιν διαταγής του προϊσταμένου κλιμακίου, επαναπατρίζομαι. Σας αποχωρίζομαι με βαθείαν συγκίνησιν και εν τ’ αυτώ με θαυμασμόν, διότι εις τας πλέον κρισίμους ημέρας της μαρτυρικής μας Κύπρου επετελέσατε το καθήκον σας εις το έπακρον, ασχέτως τελικού αποτελέσματος.

Δι’ εμέ, θα αποτελή ζωηράν ανάμνησιν ο χρόνος καθ’ ον υπηρέτησα εις την Μοίραν, διότι μαζί σας έλαβα το βάπτισμα πυρός και ησθάνθην το μεγαλείο του διοικητού εν πολέμω.

Καταδρομείς. Ο πόλεμος δεν ετελείωσεν. Ίσως να απωλέσαμεν την μάχην. Τον πόλεμον όμως θα τον κερδίσωμεν.

Εστέ ηνωμένοι προσβλέποντες εις τα εθνικά μας ιδεώδη και πιστοί εις το καθήκον προς την αιωνίαν μας πατρίδα, την Ελλάδα.

Πάντοτε αι σκέψεις μου θα είναι μαζί σας και θα συμπάσχωμεν.

Απομακρυνόμενος της Μεγαλονήσου, διακατέχομαι υπό αισθήματος υπερηφανείας διότι εν πολέμω διώκησα ήρωας, με αποτέλεσμα η αίγλη της Μοίρας να ξεπεράση τα σύνορα της Κύπρου και να ομιλούν άπαντες με θαυμασμόν.

Θρυλικοί λοκατζήδες. Συσπειρωθείτε περί την νέαν σας Διοίκησιν και εστέ βέβαιοι ότι θα ιδήτε καλλιτέρας ημέρας.

Σας καλώ όλους να διατηρήσετε το φρόνημά σας υψηλά, την αγάπην σας προς την πατρίδα αμείωτον και, όταν χρειασθή, να μην διστάσετε να δώσετε και την ζωήν σας ακόμη, όπως επράξατε και κατά το παρελθόν.

Κλίνω Ευλαβώς το γόνυ προς τους ηρωικούς μας νεκρούς, σας αποχαιρετώ και σας εύχομαι την εκπλήρωσιν παντός ποθητού.

Περαίνων, σας καλώ να αναφωνήσωμεν,

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ

ΖΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΘΡΥΛΙΚΟΙ ΛΟΚΑΤΖΗΔΕΣ

 

Τχης Αλέξανδρος Μανιάτης

Διοικητής 31 Μοίρας Καταδρομών

30 Σεπτεμβρίου, 1974